Verhoging wettelijk minimum lonen

Nieuws 16 mei 2023

Zoals wellicht bij u bekend worden per 01 januari en per 01 juli de wettelijk minimum lonen altijd verhoogd. Dit jaar een grotere verandering. Het wettelijk minimum loon is aangepast van 23 jaar en ouder naar 22 jaar en ouder.
Voor meer informatie over de nieuwe lonen verwijs ik u naar de site van Rijksoverheid.

Inlenersbeloning:
Uitzendbureaus zijn verplicht om de 6 looncomponenten aan te houden van de inlener/opdrachtgever. Hieronder de 6 looncomponenten die u dient door te geven voor een goede beloning van de medewerkers.
1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
5. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.